Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní společnost AuLea s.r.o. se sídlem Pšeničná 10, 821 06 Bratislava, Slovensko; IČO: 50 525484, DIČ: SK2120360418, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 114389/B a touto společností provozovaný internetový obchod www.pruvodcevesmirem.cz. Adresa pro uplatnění reklamací a záručního servisu: Pšeničná 10, 821 06 Bratislava, Slovensko.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.pruvodcevesmirem.cz. Takovýto dokument je vždy přístupný i nezávisle na těchto obchodních podmínkách a odkaz na něj je viditelně umístěn na www.objevte vesmír.cz. Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetové nákupní galerie jsou včetně příslušné sazby DPH. Pokud je použit údaj o ceně bez DPH, je tato skutečnost zřetelně vyznačena tak, že je k údaji o ceně připojen text „bez DPH“ nebo „Tax excluded“. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení a popis zboží se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce nebo importéra daného zboží a mají pouze informativní charakter. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci či importéři daného zboží.

 1. Objednávka zboží, storno objednávky
 2. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.pcz je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.
 3. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.
 4. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu. 

 5. Objednáním zboží dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem a s prohlášením o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.pcz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.
 6. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu a předání zboží v místě dodání. V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy elektronickou poštou na adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti, je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod. Pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou kupujícímu rovněž přístupná v Ochrana osobních údajů.
 7. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.
 8. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.
 9. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky (návrhu smlouvy), či vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě v rámci internetového obchodu www.objevte vesmír.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to požádá. Může tak učinit kdykoliv písemně – zasláním emailové zprávy na adresu sales@aulea.sk. 

 10. Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Tento požadavek může zákazník vznést písemně na emailovou adresu: sales@aulea.sk .
 11. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím (vztahuje se také k odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku) nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 30(třiceti) dnů od odstoupení od objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení. 

 12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení atd.) si hradí kupující sám. 

 13. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

 14. Dodací podmínky
 15. Obvyklou lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí pět až patnáct pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě ve kterém byla objednávka kupujícím zadána, úhrad platební kartou a začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího.
 16. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.
 17. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v 
objednávce.
 18. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku.
 19. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.
 20. Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží. 

 21. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě objednávky mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list (záruční list) a je zasílána poštou spolu s tovarem.

 22. Reklamace, odpovědnost za vady, záruční podmínky
 23. Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu. 

 24. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.objevte vesmír.cz, a to v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat. 

 25. Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adresu provozovny prodávajícího.
 26. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom. 

 27. V případě oprávněné reklamace nemá zákazník právo na náhradu poštovného k vyřízení reklamace (v případě vyřizování reklamací do zahraničí, náhradu poštovného společnost nevyplácí). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. 

 28. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními občanského zákoníku Slovenské republiky, v platném znění.

 29. Práva z vadného plnění a další práva a povinnosti smluvních stran
 30. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy občanského zákoníku Slovenskej republiky, v platném znění.
 31. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:.
 32. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné k danému zboží.
 33. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 34. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 35. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 36. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 37. Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

 38. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 39. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
 40. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy sales@aulea.sk . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

 41. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Slovenská obchodná inšpekcia. 

 42. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

 43. Odstoupení od kupní smlouvy
 44. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.objevte vesmír.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnáct) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které upravuje občanský zákoník Slovenskej republiky.

Toto právo však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží, či dočasného používání zboží.

 1. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu, nejlépe do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud již není možné vrátit veškerá předaná plnění, má prodávající nárok na peněžitou úhradu, jako protihodnotu, toho, co již nemůže kupující vrátit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

 3. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

 4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do šedesáti (60) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím (mimo částku dodatečných nákladů na dopravné, kterou si kupující zvolil jako způsob dodání zboží a která je odlišná od nejnižšího nabízeného dopravného prodávajícím) , a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. 

 5. Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu provozovny podávajícího, kde uvede informace: Faktura/objednávka, Vrácené zboží, Jméno a příjmení, Adresa, Telefon, E-mail, Kupní částku vrátit na č. účtu, Poznámka. Vůli odstoupení od kupní smlouvy je nutné odeslat během čtrnáctidenní lhůty na adresu prodávajícího. 

 6. Je-li vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit náhradu škody na kupujícím a započíst si svůj nárok na vrácenou částku. Prodávající, v tomto případě, prokáže vzniklou škodu kupujícímu a kupujícímu vrátí sníženou kupní částku o svůj nárok.
 7. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Adresa pro odstoupení od kupní smlouvy:

AuLea, s.r.o. Pšeničná 10, 821 06 Bratislava, Slovensko

 1. Slevy a možnosti jejich uplatnění
 2. Pokud není výslovně uvedeno jinak, tak se pobídkové slevy vážící se ke slevovému kupónu nesčítají s jinými slevami, tj. nelze je uplatnit zároveň. 


 3. Ochrana osobních údajů
 4. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím následujícího:

Společnost AuLea s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost AuLea s.r.o. se sídlem Pšeničná 10, 821 06 Bratislava, Slovensko IČO: 50 525 484 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Okresnom súde Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 114389/B (dále jen „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování AuLea s.r.o. se sídlem Pšeničná 10, 821 06 Bratislava, Slovensko, adresa elektronické pošty sales@aulea.sk .
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
 • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
 • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu závaznými právními předpisy Slovenskej republiky.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
 • Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
 • Platební metoda GoPay
 • Platba „GoPay“ je poskytována společností GOPAY r.o., IČO: 26046768, zapsanou v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějoviciach, spis. zn. C/11030, se sídlem Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika (dále jen “GoPay”) na základě postoupení pohledávky na úhradu celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost GoPay, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „GOPAY “. 

 • Kupující volbou služby GoPay prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “GoPay” je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.
 • V případě, že Kupující využije službu „GoPay“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti GoPay, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) před odeslání zboží či služby.
 • K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího a úhradou objednaného zboží či služby Kupujícím využitím služby „GoPay“. Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby “GoPay” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb. 


 • Závěrečná ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu www.objevte vesmír.cz. 

 • Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. B těchto obchodních podmínek.
 • Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku Slovenské republiky.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy.
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy sales@aulea.sk . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Slovenská obchodná inšpekcia. 

 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
 • Na našich stránkách můžeme využívat následující reklamní systémy a analytické nástroje: Google AdWords, Facebook, Google Analytics, Firebase.

Tyto obchodní podmínky byly publikovány dne 24.záři 2021 v 00:00 hod, od tohoto okamžiku jsou platné a účinné.